Symboly údržby a ošetrovania textílií

Tu nájdete prehľad symbolov ošetrovania a prania textílií. Zistíte, ako správne prať, bieliť, sušiť a žehliť a čo znamenajú značky prania pre profesionálne ošetrovanie.

Označenie textilných výrobkov

Textilnými výrobkami sa myslia výrobky, ktoré obsahujú aspoň 80% hmotnosti textilných vlákien, poťahy čalúneného nábytku, poťahy dáždnikov a slnečníkov, ktoré obsahujú aspoň 80% hmotnosti textilných zložiek, textilné časti vrchnej časti, podlahových krytín (kobercov), textilné časti kempingového tovaru, textilné časti poťahov na matrace, textílie obsiahnuté v iných výrobkoch tvoriace ich neoddeliteľnú súčasť v prípade, že sa uvádza ich zloženie.

Správne označenie textilných výrobkov

Textilné výrobky sa označujú etiketou, ktorá musí byť viditeľná, čitateľná, trvalá, prístupná a pevne pripevnená (prišitím, vyšitím alebo vytlačením). Text etikety musí byť v slovenčine.

Etiketu a označenie je povinný zabezpečiť výrobca. Pokiaľ je však výrobok vyrobený mimo EÚ, etiketu je povinný zabezpečiť dovozca. Napriek tomu spadá zodpovednosť za označenie výrobku až na predávajúceho. V prípade, že nebude výrobok poriadne označený, sankcie budú udelené obchodníkovi.  

Informácie o materiálovom zložením však musia byť prístupné aj na obale výrobku, v katalógoch alebo inej obchodnej literatúre. Spotrebiteľ teda musí mať prístup k informáciám z etikety ešte pred samotnou kúpou. Rovnaká povinnosť platí aj pri predaji textilných výrobkov cez internet, pri popise výrobku musia byť v e-shope uvedené informácie o materiálovom zložení.

Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale na výrobku alebo na etikete pripevnenej k výrobku.

S účinnosťou od 30.11.2012 bola vydaná nová norma STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly ošetrovania, kde je zmenený symbol na zákaz bielenia výrobku a to na nezaplnený trojuholník prečiarknutý Ondrejovým krížom (pred týmto dátumom bol platný symbol vyobrazený ako čierny trojuholník prečiarknutý Ondrejovým krížom).

V prípade, že v označení textilných výrobkov je spôsob údržby vyjadrený pomocou symbolov ošetrovania, môžu to byť symboly platné v čase uvedenia na trh predmetného výrobku.

Za nesprávnu alebo chýbajúcu informáciu o spôsobe údržby výrobku, ktorá má za následok znehodnotenie výrobku, zodpovedá v zmysle § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci v plnom rozsahu.

Medzinárodná norma STN EN ISO 3758 (800005) zavádza systém grafických symbolov, určených na používanie pri označovaní textilných výrobkov, ktoré poskytujú informácie o najnáročnejšom procese, pri ktorom nedôjde k nenávratnému poškodeniu výrobku počas procesu ošetrovania textílie a špecifikuje používanie týchto symbolov pri označovaní ošetrovania.

Táto norma určuje systém grafických symbolov na trvalé označovanie textilných výrobkov, ktoré poskytujú základné informácie na ich správne ošetrovanie, popisuje používanie týchto symbolov pri označovaní.

Textilné výrobky je nutné označovať údajmi o spôsobe údržby, čo vyplýva z § 12 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) Č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, Vyhláška č. 18/1999 o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami. odporúčané je používanie grafických symbolov (znakov) údržby. Tieto pravidlá sú záväzné tak pre výrobcov ako aj dovozcov. Z týchto piktogramov sa zákazník dozvie informácie o stálofarebnosti, zdravotnej nezávadnosti, chemickom čistení a spôsobe sušenia, aby predišiel poškodeniu textílií a reklamáciám. Symboly prania sa používajú tak pre odevy, ako aj metrážne látky a bytové textílie. Symboly prania môžete nájsť uvedené aj na práčke, na visačkách a štítkoch oblečenia.

Tak ako v kamennej predajni, tak aj pri predaji cez internet musí byť textilný tovar označený materiálovým zložením. Avšak na rozdiel od kamennej predajne, pri internetovom predaji sa nemusí uvádzať spôsob ošetrovania. Textilný výrobok predávaný cez e-shop musí mať v slovenčine označenie materiálového zloženia a buď v slovenčine alebo symbolmi musí byť označený aj spôsobom údržby. Textilné výrobky sa označujú etiketou, ktorá musí byť viditeľná, čitateľná, trvalá, prístupná a pevne pripevnená (prišitím, vyšitím alebo vytlačením). Text etikety musí byť v slovenčine. V uvedenom ustanovení nie je odkaz na normu STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly ošetrovania, z čoho vyplýva, že je vecou každého výrobcu, dovozcu a predávajúceho, ako si túto povinnosť zabezpečí. Dôležité je, aby informácia o spôsobe údržby textilného výrobku bola dostatočne zrozumiteľná a jednoznačná pre spotrebiteľa jednak svojím vyobrazením a ak táto bude v textovej forme, musí byť v štátnom jazyku.

Výrobok musí byť označený údajmi o materiálovom zložení, ktoré musia byť dobre čitateľné, správne, a zrozumiteľné. Údaje o všetkých druhoch vlákna musia byť rovnako výrazné.

Výrobky môžete označiť ako „len z“ „100%“, alebo „čisté“ len v prípade, že sú zložené výlučne z rovnakého vlákna. Ak je výrobok zložený z dvoch alebo viacerých textilných zložiek, pričom majú jednotlivé zložky rôzny obsah textilných vlákien, treba výrobok označiť tak, aby bol uvedený obsah textilných vlákien každej zložky. Ak však zložky netvoria hlavnú podšívku a predstavujú menej než 30% z celkovej hmotnosti výrobku, takéto označenie nie je nutné.

Ak sa textílie skladajú z leptanej časti, vláknové zloženie sa udáva pre výrobok ako celok. Zloženie môže byť špecifikované tak, že sa oddelene uvedie zloženie základnej textílie a zloženie leptaných častí, pričom sa uvádzajú názvy týchto zložiek.

V prípade, že názov výrobcu alebo obchodný názov výrobku obsahuje jeden z názvov textilných vláken alebo názov, ktorý by sa s niektorým z nich mohol zameniť, obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu bude uvedený bezprostredne pred označením výrobku údajmi o obsahu vláken alebo po tomto označení.

Etiketu a označenie je povinný zabezpečiť výrobca. Pokiaľ je však výrobok vyrobený mimo EÚ, etiketu je povinný zabezpečiť dovozca. Napriek tomu spadá zodpovednosť za označenie výrobku až na predávajúceho. V prípade, že nebude výrobok poriadne označený, sankcie budú udelené obchodníkovi.  

Informácie o materiálovom zložením však musia byť prístupné aj na obale výrobku, v katalógoch alebo inej obchodnej literatúre. Spotrebiteľ teda musí mať prístup k informáciám z etikety ešte pred samotnou kúpou. Rovnaká povinnosť platí aj pri predaji textilných výrobkov cez internet, pri popise výrobku musia byť v e-shope uvedené informácie o materiálovom zložení.

Označenie spôsobu údržby

Podľa zákona je predávajúci povinný zreteľne označiť výrobok údajmi o spôsobe údržby. Údaje o spôsobe údržby musia byť uvedené na samotnom výrobku, dodanom spotrebiteľovi, nie v e-shope pri výrobkoch.

Informácie môžu byť uvedené buď slovne, a to v slovenskom jazyku alebo symbolmi (podľa normy STN EN ISO 3758). Musia byť jednoznačné a zrozumiteľné. Obchodník si môže vybrať, či zvolí označenie textom alebo symbolmi, Slovenská obchodná inšpekcia však odporúča grafické zobrazenie, čím sa myslia symboly údržby pre pranie, sušenie, bielenie, žehlenie, profesionálne ošetrovanie textílií.

Na označenie symbolov textílií sa používajú tieto základné symboly:

Pranie – vanička. Tento symbol označuje pranie v domácnosti, či už v práčke alebo ručne. Informuje o maximálnej teplote pri praní.

Bielenie prostriedkami s obsahom chlóru – trojuholník. Tento symbol označuje, či sa výrobok môže alebo nemôže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru.

Sušenie po praní – štvorec.

Žehlenie – žehlička. Znamená žehlenie v domácnosti a tiež maximálnu teplotu žehlenia, ktorú označuje jednou, dvoma alebo tromi bodkami.

Chemické čistenie – kruh.

Doplnkovými symbolmi sú tieto symboly:

Zakázaný spôsob údržby, ktorý sa označuje prečiarknutím ktoréhokoľvek z uvedených základných symbolov.

Šetrné zaobchádzanie, ktorý sa označuje podčiarknutím príslušného symbolu.

Veľmi šetrné zaobchádzanie, ktoré sa označuje prerušovanou čiarou pod symbolom.

 Označenie ošetrovania textílií sa odporúča uvádzať v tomto poradí: pranie, bielenie prostriedkami s obsahom chlóru, žehlenie, chemické čistenie a sušenie v bubnovej sušičke.

Pranie v práčke pri maximálnej teplote 95°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie. Biela bavlna a bielizeň vhodná pre vývarku. 
Pranie v práčke pri maximálnej teplote 60°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
Pranie bielizne v práčke pri maximálnej teplote 60°C a značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a mierne odstreďovanie bielizne.
Pranie v práčke pri maximálnej teplote 40°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
Pranie bielizne v práčke pri maximálnej teplote 40°C a značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a mierne odstreďovanie bielizne.
 Pranie v práčke pri maximálnej teplote 40°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
 Pranie v práčke pri maximálnej teplote 30°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
Pranie bielizne v práčke pri maximálnej teplote 30°C a značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a mierne odstreďovanie bielizne.
 Pranie v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Mierne plákanie a mierne odstreďovanie. Nesmie sa žmýkať ručne.
 Iba ručné a opatrné pranie, maximálna teplota vody 40°C.
Nesmie sa prať. Opatrná manipulácia v mokrom stave

 Môže sa bieliť všetkými bieliacimi prostriedkami.
 Môže sa bieliť len oxidačnými / nechlórovými prostriedkami.
 Nesmie sa bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór. Tento symbol nezaplneného trojuholníka prečiarknutý Ondrejovým krížom je platný od 30.11.2012 a nahradil plný čierny trojuholník.
 Symbol už nie je platný. Nesmie sa bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór. Tento čierny trojuholník prečiarknutý Ondrejovým krížom od 30.11.2012 už nie je platný a nahradil ho nezaplnený trojuholník.
 Symbol už nie je platný. Možnosť bielenia prostriedkami uvoľňujúcimi chlór. Symbol znamená, že je oblečenie možné bieliť chlórom. Používajte iba studený zriedený roztok.
 Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote.
 Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia (byť viac opatrný).
 Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke.
  
 Sušenie zavesením na šnúre.
 Sušenie odkvapkávaním na šnúre.
 Sušenie v rozprestretom stave.
 Sušenie odkvapkávaním v rozprestretom stave.
Sušenie zavesením na šnúre v tieni.
 Sušenie odkvapkávaním na šnúre v tieni.
 Sušenie v rozprestretom stave v tieni.
 Sušenie odkvapkávaním v rozprestretom stave v tieni.
 Symbol už nie je platný (okrem USA). Sušiť zavesené na šnúre.
 Symbol už nie je platný (okrem USA). Sušiť odkvapkávaním.
 Symbol už nie je platný (okrem USA). Sušiť zavesené na šnúre v tieni.
 Symbol už nie je platný (okrem USA). Sušiť odkvapkávaním v tieni.
 Symbol už nie je platný (okrem USA). Sušiť v rozprestretom stave v tieni.
 Symbol už nie je platný (okrem USA). Sušiť v tieni, vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200°C.
 Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150°C.
Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110°C bez pary. Žehlenie s parou môže spôsobiť nenávratné poškodenie.
Nesmie sa žehliť. Naparovanie a spracovanie parou je neprípustné.
  
 Môže sa chemicky čistiť tetrachlóretánom, monofluortrichlormetánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Zvyčajné postupy čistenia bielizne sú bez obmedzenia. Normálny postup.
 Môže sa chemicky čistiť tetrachlóretánom, monofluortrichlormetánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F s obmedzeným pridaním vody, alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením, alebo s obmedzenou teplotou sušenia. Samoobslužné čistenie bielizne nie je dovolené. Šetrný postup.
 Môže sa chemicky čistiť tetrachlóretánom, monofluortrichlormetánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F s obmedzeným pridaním vody, alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením, alebo s obmedzenou teplotou sušenia. Samoobslužné čistenie bielizne nie je dovolené. Šetrný postup.
 Môže sa chemicky čistiť iba trifluortrichloretánom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150 – 220°C, bod vzplanutia 38 – 60°C) zvyčajnými postupmi čistenia bez obmedzenia. Normálny postup.
 Môže sa chemicky čistiť iba trifluortrichloretánom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150 – 220°C, bod vzplanutia 38 – 60°C) s obmedzeným pridaním vody, alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením, alebo obmedzenou teplotou čistenie alebo sušenie. Šetrný postup.
 Nesmie sa chemicky čistiť. Škvrny sa nemôžu odstraňovať organickými rozpúšťadlami.
  
 Profesionálne mokré čistenie. Normálny proces bez obmedzení.
 Profesionálne mokré čistenie pre jemné textílie. Šetrný proces s jemným mechanickým pôsobením.
 Profesionálne mokré čistenie pre veľmi jemné textílie. Veľmi šetrný proces s omnoho jemnejším mechanickým pôsobením.
 Nesmie sa profesionálne čistiť za mokra.

Profesionálne suché čistenie definujú písmená v kruhu. Uvádzajú rozpúšťadlá, ktoré sa môžu použiť. Čiara pod kruhom označuje obmedzenia v procese chemického čistenia ako mechanické pôsobenie, pôsobenie vlhkosti, lúhu a teplotu sušenia.

Profesionálne mokré čistenie znamená ošetrenie odborníkmi využívajúcimi špeciálne technológie (čistenie, oplachovanie, odstreďovanie) a čistiace prostriedky so snahou minimalizovať nepriaznivé účinky. Vyžadujú sa profesionálne pomôcky a metódy dokončovania, ktoré nie je možné dosiahnuť bežnými pracími cyklami v domácnosti.